Olkuski Szpital

Walka o publiczny status

szpitala w Olkuszu

W 2009 roku zapadła decyzja w sprawie prywatyzacji Publicznego Szpitala Powiatowego w Olkuszu. Decyzję tą podjęli radni Rady Powiatu w Olkuszu wywodzący się z prawicy. Z inicjatywą podjęcia tej uchwały wystąpił ówczesny Zarząd Powiatu w Olkuszu pod przewodnictwem Starosty Olkuskiego Leszka Konarskiego. Byłem wówczas zdecydowanym przeciwnikiem takiego przekształcenia olkuskiego szpitala.

Większość ówczesnych radny Rady Powiatu zagłosowała jednak za przekształceniem szpitala. Decyzja ta została podjęta mimo sprzeciwu radnych lewicy, protestu prawie dwóch tysięcy mieszkańców powiatu olkuskiego i sprzeciwu niemal wszystkich pracowników szpitala wyrażonego w zakładowym referendum.

W wyniku podjętej uchwały powołano do życia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu, utworzony przez spółkę z o.o. Nowy Szpital w Olkuszu o kapitale założycielski 50 000 zł, w której powiat olkuski nabył tylko 30% udziałów. W wyniku tej decyzji Powiat utracił nadzór nad Szpitalem, i co za tym idzie, nad realizacją zadania ochrony zdrowia mieszkańców powiatu.

Każdy radny na pierwszej sesji składał ślubowanie, w którym zobowiązywał się między innymi: … „czynić wszystko dla pomyślności wspólnoty samo-rządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Złożone ślubowanie zobowiązuje! Ja swoich przyrzeczeń dochowuję – dlatego walczę, o przywrócenie pełnego nadzoru samorządu powiatowego nad olkuskim szpitalem, a równocześnie nad ochroną zdrowia naszych mieszkańców.

Demo

Jan Orkisz

Dlaczego walczę?

Uważam, że szpitale winny być publiczne. Walczyłem o publiczny status szpitala przede wszystkim dlatego, że niepubliczny szpital ma kontrakty z NFZ w takiej samej wysokości jak publiczny lub mniejszej i nie zostanie oddłużony przez budżet państwa.


Szpital niepubliczny ponosi większe koszty działalności niż publiczny, z następujących powodów: musi zapłacić za dzierżawę majątku ruchomego i nieruchomego (publiczny zakład użytkuje takie mienie nieodpłatnie), ponosi wyższe koszty wynagrodzeń dla rozbudowanego zarządu zakładu, spółki rady nadzorczej oraz doradztwa i konsultacji zarządzania (w publicznych zakładach jest rada społeczna), musi odprowadzić do urzędu skarbowego podatek CIT (publiczny zakład tego podatku nie płaci). Niepubliczny zakład nie ma gwarancji, że może skutecznie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na przykład na modernizację (szpital publiczny w sąsiednim powiecie tylko w ciągu jednego roku pozyskał z UE na ten cel ponad 7 ml n zł.). Szpital niepubliczny nie uzyskuje wsparcia od innych podmiotów w formie sponsoringu, gdyż nie mogą wspierać prywatnych podmiotów. Aby pokryć zwiększone koszty działalności, przy takim samym lub mniejszym kontrakcie z NFZ, a przy tym osiągnąć zysk, bo przecież po to powstaje spółka handlowa, szpital niepubliczny musi na czymś zaoszczędzić. Najczęściej odbywa się to kosztem pacjentów oraz pracowników. W placówce niepublicznej oznaczać to będzie najprawdopodobniej - krótszy, niż potrzebny, pobyt pacjenta w szpitalu, mniej zlecanych badań i leków dla podopiecznych, mniejszą liczbę średniego personelu medycznego oraz innych pracowników.
Proces prywatyzacji olkuskiego szpitala przebiegał w dziwnych okolicznościach. Od roku 2002 do 2006 szpital wykazywał straty, na co Zarząd Powiatu nie reagował skutecznie. Natomiast, kiedy od 2007 r. przez trzy kolejne lata szpital osiągał zysk, a powiat zainwestował w niego prawie 10 mln zł, zarząd rozpoczął działania zmierzające do prywatyzacji placówki. Podczas sesji Rady Powiatu w Olkuszu w dniu 13 maja 2009 r. starosta powiedział "Żeby sprawować opiekę zdrowotną wcale nie potrzeba mieć szpitala. Już w marcu, na spotkaniu w Tarnowie, Wojewoda Małopolski przedstawił firmę consultingową, jako firmę sprawdzoną, która działa w sferze przekształceń, w sferze zarządzania oraz wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych - Grupę "Nowe Szpitale". W komisji konkursowej, mającej wyłonić podmiot, który poprowadzi niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, nie było przedstawicieli załogi SPZOZ w Olkuszu. Oferenci nie mieli obowiązku załączenia projektu pakietu gwarancji pracowniczych. Już 31 lipca 2009 r. została podpisana przez powiat olkuski umowa o współpracy z Grupą Nowe Szpitale i Zakładem Usług Consultingowych Know - How sp. z o.o. ze Szczecina. Od 1 sierpnia dyrektorem SPZOZ został człowiek wskazany przez te jednostki, chociaż uchwała o przekształceniu ZOZ w Olkuszu została przyjęta przez radę powiatu dopiero 09.09.2009 r. Do wyrażenia opinii przez samorządy, wojewodę i związki zawodowe w sprawie przekształcenia ZOZ w Olkuszu, został skierowany projekt uchwały Rady Powiatu w okresie wakacji, kiedy frekwencja na posiedzeniach rad była niska. W przypadku jednej z większych gmin naszego powiatu - Wolbromia, została wypracowana opinia tylko jednej komisji, a nie Rady Gminy. Największa w powiecie, gmina Olkusz wydała jednomyślnie opinię negatywną w sprawie proponowanej formy przekształcenia olkuskiego szpitala.
Powiat olkuski nabył tylko 30 procent udziałów w firmie Nowy Szpital spółka z o. o., z kapitałem założycielskim 50.000 zł. , czyli utracił możliwość decydowania o jej losie. Tu warto zaznaczyć, że przedmiotem działania spółki jest 37 różnych dziedzin, w większości nie związanych z zadaniami powiatu. 31 grudnia 2009 r. powiat olkuski wydzierżawił spółce ogromny majątek byłego ZOZ za kwotę stałą przez 25 lat, z możliwością waloryzacji o wskaźnik inflacji w wysokości zaledwie 70.000 zł miesięcznie . W 2010 r. docierały do mnie informacje, że niepubliczny Nowy Szpital przeznacza znaczne kwoty na konsultacje i doradztwo w zakresie zarządzania, a niskie kwoty na zakup leków i środków do leczenia po wprowadzeniu limitów.

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net