Blog

  • Blog
  • Olkuski Szpital
  • Interpelacja nr 21315 do ministra zdrowia w sprawie procesu przekształceń SPZOZ w Olkuszu
poniedziałek, 07 marzec 2011 16:45

Interpelacja nr 21315 do ministra zdrowia w sprawie procesu przekształceń SPZOZ w Olkuszu

Napisane przez Poseł Elżbieta Zakrzewska
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Szanowna Pani Minister! Proces przekształceń szpitala w Olkuszu budzi mój niepokój. Mówi się, że prywatyzacja tego szpitala przebiegała w bardzo dziwnych okolicznościach. Starosta olkuski na spotkaniu 6 kwietnia 2009 r. z pracownikami szpitala stwierdził, że optuje za szpitalem publicznym, tego samego dnia zarząd powiatu podczas posiedzenia Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Olkuskiego zaprezentował kilka projektów uchwał mających na celu wydzielenie ze struktur ZOZ w Olkuszu laboratorium, pogotowia ratunkowego, rehabilitacji i działu higieny, twierdząc, iż w tej sprawie jest po konsultacji z załogą, czym kompletnie zaskoczył przedstawicieli załogi obecnych na posiedzeniu tej komisji, a przecież ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji nakłada taki obowiązek na pracodawcę w przypadku planowania tak istotnych zmian.

 

 

Starosta Olkuski wraz z dwoma radnymi nieposiadającymi niezbędnej wiedzy w sprawie zarządzania placówkami ochrony zdrowia, bez udziału przedstawicieli kierownictwa, załogi i Rady Pracowników ZOZ w Olkuszu, odwiedzał szpitale prowadzone przez Grupę Nowe Szpitale w różnych miastach. w tym i w Nakle.

 

Zarząd Powiatu w Olkuszu zaproponował radzie powiatu uchwałę o kierunkach przekształcenia olkuskiego ZOZ. Uchwała została przyjęta w dniu 13 maja 2009 r. W komisji konkursowej mającej wyłonić podmiot prowadzący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie było przedstawicieli wskazanych przez załogę SPZOZ w Olkuszu. 31 lipca 2009 r. została podpisana przez powiat olkuski umowa o współpracy z Grupą Nowe Szpitale i Zakładem Usług Konsultingowych Know-How ze Szczecina, chociaż uchwała o przekształceniu ZOZ w Olkuszu została podjęta przez Radę Powiatu w Olkuszu dopiero 9 września 2009 r.

 

Do wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia ZOZ w Olkuszu przez samorządy, wojewodę i związki zawodowe został skierowany projekt uchwały rady powiatu przyjęty nie przez radę powiatu, tylko przez zarząd powiatu w Olkuszu. Na dodatek został skierowany w czasie wakacji, kiedy frekwencja na posiedzeniach rad była niska. W przypadku jednej z większej gmin powiatu olkuskiego została przedstawiona opinia tylko komisji a nie rady.

 

Największa w powiecie olkuskim gmina Olkusz wydała jednomyślnie opinię negatywną w sprawie takiego przekształcenia olkuskiego szpitala, zobowiązując zarazem burmistrza do zorganizowania spotkania z radnymi powiatowymi w sprawie ewentualnego utworzenia spółki powiatu i gminy zarządzającej szpitalem w Olkuszu. Jednak w ciągu trzech tygodni nie doszło do zorganizowania tego spotkania.

 

Skierowany do zaopiniowania projekt uchwały zawierał wady, które wskazał urząd nadzoru wojewody małopolskiego. Usunięto je dopiero na sesji w dniu 9 września 2009 r., ale już bez ponownego skierowania poprawionej uchwały celem zasięgnięcia odnośnych opinii. Powiat olkuski nabył 30% udziałów w spółce Nowy Szpital 6 sp. z o. o., chociaż przedmiotem działania tej spółki jest 37 różnych działalności, na dodatek w zdecydowanej większości niezwiązanych z zadaniami powiatu, co zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i ustawą o gospodarce komunalnej jest niedopuszczalne. I mimo składanych w tej sprawie skarg, uchwała o nabyciu przez powiat olkuski udziałów w takiej spółce nie została uchylona.

 

Od stycznia br. zadanie ochrony zdrowia w powiecie realizuje spółka Nowy Szpital w Olkuszu, w której powiat olkuski ma 30% udziałów - brak pełnego nadzoru nad spółką, a tym samym nad realizacją zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia jego mieszkańców.

 

31 grudnia 2009 r. powiat olkuski wydzierżawił spółce ogromny majątek byłego ZOZ, bez określenia jego wartości rynkowej na ten dzień (istnieje tylko wartość księgowa), na okres 25 lat za stałą kwotę dzierżawy wynoszącą zaledwie 70 000 zł miesięcznie. Dla porównania podaję, że olkuski szpital ma prawie 400 łóżek, a w Blachowni tylko 176 i tam kwota dzierżawy wynosi 120 000 zł. miesięcznie.

 

Zwracam uwagę na fakt, że SPZOZ w Olkuszu od 3 lat przynosił zysk, a powiat zainwestował w szpital w ostatnich latach prawie 10 mln zł.

 

Wątpliwości budzą kryteria, w oparciu o które ustalono tak niską kwotę dzierżawy, skoro w drugiej turze postępowania konkursowego pozostał tylko jeden podmiot - Grupa Nowe Szpitale ze Szczecina, bo spółka Ujastek z Krakowa do drugiej tury nie złożyła oferty, gdyż jak donosiła ˝Gazeta Krakowska˝ z 3 lipca 2009 r., cytuję: Nie ma do dziś jasno określonych warunków współpracy ze starostwem. Nie poinformowano nas nawet o tym, w jakim stanie finansowym jest placówka - mówi wiceprezes Zarządu Centrum Medycznego Ujastek, zaś spółka ze Szczecina otrzymała od SPZOZ w Olkuszu, ogrom informacji o jego działalności za ostatnie 5 lat przed przekształceniem.

 

Pomimo że NZOZ i spółka Nowy Szpital w Olkuszu jest jednostką dysponującą środkami publicznymi przeznaczonymi na ochronę zdrowia mieszkańców, realizującą w imieniu powiatu te zadania, uzyskanie informacji o jej działalności ani dla radnego, ani pracownika zakładu, ani mieszkańca powiatu jest niemożliwe, chociaż gwarantuje to konstytucja i ustawa o dostępie do informacji publicznej, a także umowa zawarta z powiatem 31 lipca 2009 r.

 

Docierają sygnały, że NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu ma bardzo wysokie koszty tzw. usług materialnych (konsultacje i doradztwo w zakresie zarządzania oraz strategii) oraz koszty reprezentacyjne, a jednocześnie zaplanował bardzo niskie kwoty na zakup leków w 2010 r. (1 193 000 zł) i wprowadził limity na oddziałach (46% kosztów zakupu leków z 2009 r.).

 

Ani starosta olkuski jako przedstawiciel powiatu w zgromadzeniu wspólników, ani sekretarz powiatu jako członek rady nadzorczej spółki Nowy Szpital w Olkuszu z ramienia powiatu nie chcą udzielić rzetelnych informacji w tej sprawie radnym bezpośrednio na sesji, jak też odpowiadać na pytania i interpelacje składane na piśmie. Sekretarz powiatu twierdziła na sesji rady powiatu, że miesięczne koszty tzw. usług doradczych dla szpitala to kwota tylko 20 000 zł, a w ˝Przeglądzie Olkuskim˝ czytam, że to kwota 36 000 zł, a prawdopodobnie jest to kwota sięgająca 100 000 zł miesięcznie. Na dodatek umowy na te usługi są bezterminowe i podobno zawarte już w styczniu 2010 r. i podpisane przez tę samą osobę występującą raz jako prezes spółki Nowy Szpital w Olkuszu i zarazem dyrektor NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, a raz jako prezes spółki Grupa Nowe Szpitale w Szczecinie. Czy aby nie mamy tu do czynienia z działaniem na szkodę NZOZ i spółki Nowy Szpital w Olkuszu? Czy aby nie mamy tu do czynienia z sytuacją, w której osoby pełniące obowiązki nadzorcze nie wywiązują się z nich należycie? Można by przytoczyć jeszcze więcej przykładów pozwalających na negatywną odpowiedź na postawione wyżej pytanie.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z pytaniem: Czy przy prywatyzacji szpitala w Olkuszu nie naruszono obowiązujących w tym zakresie aktów prawa oraz reguł celowości i przyzwoitości?

Z poważaniem

 

Poseł Elżbieta Zakrzewska

Jelenia Góra, dnia 7 marca 2011 r.

 

Źródło

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net