Blog

środa, 02 kwiecień 2014 16:42

Prywatne znaczy droższe

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Minęły cztery lata od podjęcia uchwały w sprawie prywatyzacji Publicznego Szpitala Powiatowego w Olkuszu przez radnych Rady Powiatu w Olkuszu wywodzących się z prawicy. Z inicjatywą podjęcia tej uchwały wystąpił Zarząd Powiatu w Olkuszu pod przewodnictwem Starosty Olkuskiego pana Leszka Konarskiego. Byłem wówczas zdecydowanym przeciwnikiem takiego przekształcenia olkuskiego szpitala.W swym otwartym liście skierowanym do mieszkańców powiatu olkuskiego w dniu 9 lipca 2009 r. na łamach „Przeglądu Olkuskiego”, a następnie „Gwarka Olkuskiego”, swoje stanowisko uzasadniałem w następujący sposób:

Cytuję : „Walczę o publiczny szpital, gdyż jego funkcjonowanie gwarantuje nam Konstytucja RP i ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, a przede wszystkim dlatego, że niepubliczny szpital będzie miał kontrakt z NFZ w takiej samej wysokości lub mniejszej jak publiczny i nie zostanie oddłużony przez budżet państwa, czyli kolejki do lekarzy specjalistów wcale się nie skrócą. Ponadto szpital niepubliczny będzie ponosił większe koszty swej działalności (według mnie o ok. 1,5 mln zł rocznie) z następujących powodów:

1)      musi zapłacić powiatowi za dzierżawę majątku ruchomego i nieruchomego (publiczny zakład użytkuje bezpłatnie),

2)      musi ponieść koszty wynagrodzeń Rady Nadzorczej (w publicznych zakładach jest Rada Społeczna),

3)      musi odprowadzić do urzędu skarbowego podatek CIT (pub-liczny zakład podatku nie płaci).

Niepubliczny zakład nie ma gwarancji, że może skutecznie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na jego modernizację i rozbudowę.

Aby pokryć te zwiększone koszty działalności, przy takim samym kontrakcie z NFZ, oraz osiągnąć zysk, bo przecież po to powstaje spółka handlowa, szpital niepubliczny musi na kimś zaoszczędzić. Najczęściej od-bywa się to kosztem pacjenta i pracownika, czyli w niepublicznym szpitalu będzie: krótszy pobyt pacjenta w szpitalu, mniej zlecanych badań dla pacjenta, mniej leków dla pacjenta, mniej personelu medycznego średniego (pielęgniarek i położnych), pracowników działu higieny i nie tylko.” (koniec cytatu).

Minął ponad rok funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu, utworzonego przez spółkę z o.o. Nowy Szpital w Olkuszu o kapitale założycielski 50.000 zł, w której powiat olkuski nabył tylko 30% udziałów, przez co utracił nadzór nad nim oraz nad realizacją zadania ochrony zdrowia mieszkańców powiatu.

Moje obawy sprzed roku potwierdziły się w całości. Dla porównania sytuacji finansowej szpitala publicznego i niepublicznego, podam Państwu niektóre dane dotyczące niepublicznego Nowego Szpitala w Olkuszu i podobnego, ale publicznego powiatowego szpitala w sąsiednim Chrzanowie.

Kontrakt w 2010 r. z NFZ dla Nowego Szpitala w Olkuszu jest prawie 3 mln zł mniejszy niż był w 2009 r. Publiczny szpital w Chrzanowie ma kontrakt w b.r. ponad 3 mln zł większy niż w 2009 r.

Kolejki do specjalistów w Nowym Szpitalu w Olkuszu wcale się nie skróciły.

Szpital w Olkuszu nie został oddłużony przez budżet państwa. Wszelkie zobowiązania, także wobec pracowników, pokrywa SP ZOZ w Olkuszu, pozostały na bazie Ośrodka Zdrowia w Bolesławiu, którego wynik finansowy netto za 9 miesięcy b.r. jest ujemny i wynosi prawie 900.000 zł.

Wzrosły koszty działalności tak niepublicznego szpitala, jak i publicznego zoz-u (w Bolesławiu), gdyż zakłady te muszą pokryć :

1)      koszty dzierżawy majątku nieruchomego i ruchomego przez Nowy Szpital Olkuszu w wysokości 1 mln zł rocznie. Szpital w Chrzanowie tych kosztów nie ma,

2)      koszty funkcjonowania rady nadzorczej spółki Nowy Szpital w Olkuszu. W szpitalu w Chrzanowie jest rada społeczna,

3)      koszty wynagrodzenia rozbudowanego zarządu (w SPZOZ w Olkuszu na bazie Bolesławia jest: dyrektor, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, główny księgowy, a w NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu jest : prezes – dyrektor, I zastępca dyrektora, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, zastępca dyrektora ds. operacyjnych, doradca, główna księgowa). W szpitalu w Chrzanowie jest dyrektor, na-czelny lekarz, zastępca dyrektora i główna księgowa. W Nowym Szpitalu w Olkuszu, I zastępcy dyrektora i zastępcy ds. operacyjnych zmieniali się od początku b.r. roku już trzy razy - średnio co trzy miesiące,

4)      koszty umów w zakresie konsultacji, doradztwa ze spółkami w Szczecinie, ale nie procedur medycznych, tylko strategii i zarządzania w Nowym Szpitalu w Olkuszu (za 3 miesiące b.r. była to kwota 293.968 zł., za rok da to kwotę prawie 1.200.000 zł). Szpital w Chrzanowie tak ogromnych kosztów doradztwa i konsultacji nie ma, bo dyrektor naczelny - prawdziwy menadżer, pełni tą funkcję od 1994 roku,

5)      koszty reprezentacyjne, delegacji służbowych, hoteli, przejazdów i przelotów samo-lotem do Olkusza członków kierownictwa Nowego Szpitala i rady nadzorczej spółki ze Szczecina, Poznania, Lublina, Świdwina. Wzrost tych kosztów w stosunku do kosztów w SPZOZ jest ogromny.

Nowy Szpital w Olkuszu w 2010 r. nie otrzymał żadnych środków z Unii Europejskiej na doposażenie w sprzęt, modernizację i jego rozbudowę. Pub-liczny szpital w Chrzanowie w 2010 r. otrzymał z UE ok. 7 mln zł na jego doposażenie.

Co do ilości badań i czasu pobytu pacjentów w Nowym Szpitalu w Olkuszu nie będę się wypowiadał.

W 2009 r. w szpitalu publicznym w Olkuszu, na zakup leków i tlenu medycznego dla leczonych pacjentów, wydano kwotę 2.590.519 zł. W Nowym Szpitalu, zaplanowano na zakup leków na cały 2010 r. kwotę 1.193.640 zł i wprowadzono li-mity leków na poszczególnych oddziałach.

W 2009 r. w ZOZ w Olkuszu było zatrudnionych ok. 770 pracowników. W 2010 r. w Nowym Szpitalu jest zatrudnionych ok. 650 pracowników. Oprócz pracowników administracji i obsługi, redukcja zatrudnienia objęła także średni personel medyczny i pracowników działu higieny, co ma ujemny wpływ na opiekę nad pacjentami.

Gdy porównamy wielkość środków finansowych w 2010 r. na działalność medyczną, inwestycje i zakupy w Nowym Szpitalu w Olkuszu i w szpitalu pub-licznym w Chrzanowie, okazuje się, że szpital w Chrzanowie w b.r. na tę działalność ma ok. 15,5 mln zł więcej niż Nowy Szpital w Olkuszu.

Patrząc na te dane, czy moralne i gospodarne jest zaproponowanie przez Zarząd Powiatu w Olkuszu i przyjęcie przez radnych uchwały umożliwiającej zarabianie na ochronie zdrowia przez obcą spółkę, kosztem pacjentów i pracowników, czyli kosztem mieszkańców naszego powiatu, którzy wybrali tych radnych?

Uważam, że prawicowi radni, rządzący obecnie w naszym powiecie w większości wywodzący się z ruchu solidarnościowego, nawet nie powinni pomyśleć o takiej możliwości, a nie proponować i realizować takie rozwiązanie mimo sprzeciwu radnych lewicy, protestu prawie dwóch tysięcy mieszkań-ców powiatu olkuskiego i sprzeciwu niemal wszystkich pracowników szpitala wyrażonego w zakładowym referendum.

Każdy radny na pierwszej sesji składał ślubowanie, w którym zobowiązywał się między innymi: … „czynić wszystko dla pomyślności wspólnoty samo-rządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Złożone ślubowanie zobowiązuje! Ja swoich przyrzeczeń dochowuję – dlatego walczę, o przywrócenie pełnego nadzoru samorządu powiatowego nad olkuskim szpitalem, a równocześnie nad ochroną zdrowia naszych mieszkańców.

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net